شیرکوه یزد گرانیت (معدن امیری)

شیرکوه یزد گرانیت (معدن امیری)

مدیرعامل: امیری

مدیربازرگانی: ابویی

آدرس ایمیل: eng_abooee@saziny.com
آدرس دفتر مرکزی: یزد، خیابان کاشانی، نبش کوچه خورشیدی، طبقه 3، پوشاک گراد
آدرس معدن: یزد، سخویر، مزرعه خسرو
تلفن همراه: 8603898 -0913 : 3549497 -0913
یزد، خیابان کاشانی، نبش کوچه خورشیدی، طبقه 3، پوشاک گراد