مدیریت: امیدفر – راحت

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن عباسآباد، ممتاز، آتشکوه

آدرس ایمیل: aeinehomid@yahoo.com
تلفن: 031-33801516
نمابر 031-33801317
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، نبش فلکه صنعت
تلفن همراه: 0913-3124257 , 09131290791
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، نبش فلکه صنعت
031-33801516