آئینه سنگ نیریز

آئینه سنگ نیریز

 مدیریت: سید باقر ابطحی

تولیدکننده: مرمریت پرطاووسی کرم نی ریز

 

تلفن: 53836262 -071
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شهرستان نیریز، شهرک سنگ، فاز یک
تلفن همراه: 0917-1319002 , 0917-1319342
فارس، شهرستان نیریز، شهرک سنگ، فاز یک
53836262 -071