استان کرمان

 موقعيت: 70 كيلومتری بم

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: عبادی و قاضیزاده

تلفن همراه: 0913-1972859