آبان صنایع سنگ

آبان صنایع سنگ

مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع سنگ‌های مزار

 

تلفن: 031-33804388
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی سوم
تلفن همراه: 0913-3027049
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی سوم
031-33804388