یریت: خوارزمی

تلفن: 56232531 -021
نمابر 56232513 -021 و 44122542-021
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلواربوستان، گلبن6 / آدرس نمایشگاه: انتهای اتوبان حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، ازار سنگ تهران، واحد 29
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلواربوستان، گلبن6 / آدرس نمایشگاه: انتهای اتوبان حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، ازار سنگ تهران، واحد 29
56232531 -021