استان اصفهان

 موقعيت: 158 كيلومتری جنوب غرب اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: گلپرور

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان مطهری، نبش خيابان آذر (ابوذر)، مجتمع ایليا

تلفن: 03132366295
تلفن همراه: 0913-1181167
03132366295