مدیریت: بلوری – نقدی

تولیدکننده: مرمریت، تراورتن

تلفن: 031-33808333
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 40سه راهی آبشار
تلفن همراه: 4100979- 0913(امید بلوری) و 1111191-0913 (حمید نقدی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 40سه راهی آبشار
031-33808333