مدیریت: ابراهیمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (مرمریت سمیرم، چرمی، صیقلی)

تلفن: 031-33808694
نمابر 031-33808695
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی بختیار دشت، خیابان کاج
تلفن همراه: 0913-3176793 (مهرداد) و 1127451-0913 (میثم)
اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی بختیار دشت، خیابان کاج
031-33808694