استان آذربایجان غربی

 نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: عبدالهی

آدرس بهرهبردار: ماكو، شوط، خيابان شهيد قندی، نرسيده به ميدان شبانهروزی

تلفن: 0443-4270768
تلفن همراه: 0914-4622035
0443-4270768