مدیریت: آبیار

تولیدکننــده: انواع مرمــر پرتقالی و مرمر

شکلاتی

تلفن: 36654894 -051
نمابر 36654893 -051
آدرس دفتر مرکزی: خراسان، مشهد، جاده سنتو، بزرگراه آسیایی، انتهای آزادی 113، نبش سه راه اول، سمت راست
تلفن همراه: 0915-1140855
خراسان، مشهد، جاده سنتو، بزرگراه آسیایی، انتهای آزادی 113، نبش سه راه اول، سمت راست
36654894 -051