مدیریت: عزیزی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-22985829
آدرس دفتر مرکزی: تهران، آزادگان، شهید بروجردی، انبار روشن
تلفن همراه: 0912-2081038 : 0936-2081038
تهران، آزادگان، شهید بروجردی، انبار روشن
021-22985829