موقعيت: كرمان بردسير كيلومتر 20جاده

بيد خوان مجتمع معدنی شــماره 2شركت

راژان

نوع سنگ: تراورتن و مرمر

بهرهبردار: شركت راژان

آدرس بهرهبردار: تهران، شمسآباد، بلوار گلستان، نبش گلشن6، سنگ راژان

تلفن همراه: 1130450 0912 : 3584100 0912