مدیریت: موحدی

تولیدکننده: تراورتن آتشــکوه، انواع لاشــه

ممتــاز آتشــکوه مخصوص حجم تراشــی

CNC، انواع مالون ســفید مخصوص ویلاسازی با نمای وحشی

 

 

 

 

آدرس ایمیل: atashkooh_stone@hotmail.com
تلفن: 086-43323730 , 086-43323736
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، نیم‌ور، قطب صنعتی نیم‌ور، مروارید4، زمرد 3، ســنگ آتشکوه
آدرس معدن: محــلات، معــدن تراورتن آتشکوه، منطقه1، سینه کار موحدی همراه:3726641-0912
مرکــزی، نیم‌ور، قطب صنعتی نیم‌ور، مروارید4، زمرد 3، ســنگ آتشکوه
086-43323730 , 086-43323736