مدیریت: یعقوب عبدالحسینی

توزیع کننده: سنگ ساختمانی

تلفن: 021-44231314 : 44204432 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، بلوار عرب حسینی، مجتمع سنگ پایتخت، واحد 14
تلفن همراه: 0912-6033454
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، بلوار عرب حسینی، مجتمع سنگ پایتخت، واحد 14
021-44231314 : 44204432 -021