مدیریت: مهدی عظیمی

تلفن: 031-42524200
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، رضوانشهر، منطقه صنعتی، خیابان پنجم مرکزی
تلفن همراه: 0913-1198905 و 3326008-0913 (جعفر عظیمی)
اصفهان، نجف‌آباد، رضوانشهر، منطقه صنعتی، خیابان پنجم مرکزی
031-42524200