مدیریت: توکلی

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتن و

مرمریت و ســنگهای صادراتی

تلفن: 025-36647563 , 025-36647489
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 2
تلفن همراه: 0912-7472130 , 0912-5514691
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 2
025-36647563 , 025-36647489