مدیریت: کدخدازاده

تولیدکننده: انواع سنگ مرمریت و تراورتن

تلفن: 36647562 -025 و 36647563-025
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر 5 جاده قدیم، جنب رنگ کیمیا
تلفن همراه: 1511996 -0912 و 2522148-0912
قم، کیلومتر 5 جاده قدیم، جنب رنگ کیمیا
36647562 -025 و 36647563-025