آذرین سنگ نوین خراسان

آذرین سنگ نوین خراسان

مدیریت: علی احمد شیخ زاده

آدرس دفتر مرکزی: تپه اسلام، خیابان هفتم، قبــل جهاد زمزم ســمت راســت، آخرین کارخانه دست راست
تلفن همراه: 0939-9520375
تپه اسلام، خیابان هفتم، قبــل جهاد زمزم ســمت راســت، آخرین کارخانه دست راست
0939-9520375