مدیریت: خلج

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینــــی (مرمریت و تراورتن ســفید،

کرم، شکلاتی)

آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان لاله شرقی
تلفن همراه: 0918-1650315 , 0912-6781985
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان لاله شرقی
0918-1650315 , 0912-6781985