مدیریت: قربانی

تولیدکننده: اســتخراج و فــرآوری تراورتن

شکلاتی کوپ و تایل (پولیش، هوند، آنتیک)

وب سایت: azarinstoneco@yahoo.com
آدرس دفتر مرکزی: فارس، کیلومتر 25جاده ‌آباده، شیراز (سورمق)
تلفن همراه: 0917-1510017
فارس، کیلومتر 25جاده ‌آباده، شیراز (سورمق)