مدیریت: حاج مهدی صدیقی

تولیدکننده: انواع سنگ‌های ساختمانی

تلفن: 041-34200333 و 34211133-041
آدرس دفتر مرکزی: تبریز، جاده آذر شهر، نرسیده به سه‌راه رادار
تلفن همراه: 09141157416
تبریز، جاده آذر شهر، نرسیده به سه‌راه رادار
041-34200333 و 34211133-041