مدیریت: سیفان رمضانی

تولیدکننده: فرآوری انواع سنگ

وب سایت: www.azin-stone.com
تلفن: 021-33606408
آدرس دفتر مرکزی: تهران، تهران، آزادگان، شهید بروجردی، بازار سنگ پایتخت، انبار روشن
تلفن همراه: 0912-7965189 : 0912-3039570 : 5702387 -0919
تهران، تهران، آزادگان، شهید بروجردی، بازار سنگ پایتخت، انبار روشن
021-33606408