مدیریت: نقیزاده

فرآوری و توزیع سنگهای ساختمانی

تلفن: 44207184 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اشرفی اصفهانی، انتهای خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، واحد 51
تلفن همراه: 0930-3659437 : 0912-1988289
تهران، اشرفی اصفهانی، انتهای خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، واحد 51
44207184 -021