مدیریت: سیدرضا افضلی

آدرس ایمیل: info@araratstone.ir
وب سایت: www.araratstone.ir
نمابر 031-42523770
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز، 2 خیابان سوم مرکزی
تلفن همراه: 0912-1788531
اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز، 2 خیابان سوم مرکزی