مدیریت: مختاری

تولیدکننده: مرمریت، تراورتن کرم، ســفید و رنگی

تلفن: 031-58288767
نمابر 031-42524193
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی رضوانشهر، ابتدای خیابان سوم غربی
تلفن همراه: 0913-2322453
شــهرک صنعتی رضوانشهر، ابتدای خیابان سوم غربی
031-58288767