مدیریت: مرتضی آردی

واردکننده: ســگمنت و تیغه اره سنگبری و

سگمنت گرانیت بر و ماربل

تلفن: 031-33801850
نمابر 031-33801852
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهــران، بعــد از پالایشــگاه، مقابــل خیابان 38، شــهرک صنعتی محمودآباد
تلفن همراه: 0913-1181568
اصفهــان، جــاده تهــران، بعــد از پالایشــگاه، مقابــل خیابان 38، شــهرک صنعتی محمودآباد
031-33801850