آرسا سنگ (آرا سنگ و آسا سنگ)

آرسا سنگ  (آرا سنگ و آسا سنگ)

مدیریت: کرمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(مرمریت، مرمــر، تروارتن، لایم اســتون،

گرانیت)

آدرس ایمیل: info@arsastone.com info@arsasang.com
وب سایت: www.arsastone.com
تلفن: 066-33431430-36
نمابر 066-33431437
آدرس دفتر مرکزی: خرم‌آباد، جاده کمربندی اهواز، شهرک سنگ
تلفن همراه: 0916-1619356 , 0912-1252056
خرم‌آباد، جاده کمربندی اهواز، شهرک سنگ
066-33431430-36