مدیریت: علی بوالحسنی

تولیدکننده: سنگ ساختمانی، چینی ارباب

و گوهره

آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، دورود، کیلومتر 9جــاده بروجرد، جنب بتن عبدی، شرکت سنگبری آرش
تلفن همراه: 0916-1629047
لرســتان، دورود، کیلومتر 9جــاده بروجرد، جنب بتن عبدی، شرکت سنگبری آرش
0916-1629047