مدیریت: ملکزاده

تولیدکننده: انواع تراورتن و مرمریت و لاشتر

تلفن: 031-33841819
نمابر 031-33803903
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)
تلفن همراه: 0913-3129210 , 0913-1127732 (رمضانعلی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)
031-33841819