مدیریت: مرتضوی

تولیدکننده: انواع سـنگهای ساختمانی ماربل

 

تلفن: 025-33443343
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، کیلومتر 12، مقابل زندان
قم، جاده کاشان، کیلومتر 12، مقابل زندان
025-33443343