مدیریت: غفوری

تولیدکننده: تراورتن

 

تلفن: 031-33808441
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتــی محمودآباد، ابتــدای خیابان24، صنایع سنگ آرمان
تلفن همراه: 0913-1127710
اصفهان، شهرک صنعتــی محمودآباد، ابتــدای خیابان24، صنایع سنگ آرمان
031-33808441