مدیریت: اورعی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (اعلمی، تراورتن، گرانیت)

تلفن: 051-36652533
نمابر 051-36586193
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده ســنتو، جنب کفش طوس، مقابل اتوبان میثاق
تلفن همراه: 3149345 -0915 (اورعی)
مشــهد، جاده ســنتو، جنب کفش طوس، مقابل اتوبان میثاق
051-36652533