مدیریت: علی عسگری

تولیدکننده: مرمریت

 

تلفن: 31-33801096 , 031-33801596
نمابر 031-33801597
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی 5
تلفن همراه: 0913-1127015
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی 5
31-33801096 , 031-33801596