آریانا صنایع سنگ

آریانا صنایع سنگ

مدیریت: راطبی

تولیدکننده: انواع تراورتن و مرمریت (خوبسنگان، قرمز بوانات، آباده)

تلفن: 21 -33800920 -031
آدرس کارخانه: آدرس کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی محمودآباد، خیابان 44، فرعی 44 * تلفن کارخانه: 21-33800920-031 *نمابر کارخانه: 33800922-031
21 -33800920 -031