آریا سنگ جام

آریا سنگ جام

مدیریت: فتاحی

تولید و فرآوری انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، ازنــا، کیلومتر5 جاده ازنا، دورود، منطقه ویژه اقتصادی ازنا
لرســتان، ازنــا، کیلومتر5 جاده ازنا، دورود، منطقه ویژه اقتصادی ازنا