مدیریت: سهراب حاج هاشمی

فروشنده: انواع کوپ

تلفن: 031-33807854-5
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، سنگبری ترنج
تلفن همراه: 0913-3123075
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، سنگبری ترنج
031-33807854-5