آریا مجتمع سنگ

آریا مجتمع سنگ

مدیریت: علیرضا بیشمار

تولیدکننده: انواع ســنگهای بریده (تایل

و اسلب)

آدرس ایمیل: aria.stone@gmail.com
آدرس دفتر مرکزی: یزد، بلوار مدرس، مجتمع سنگ آریا
تلفن همراه: 0913-1513574
یزد، بلوار مدرس، مجتمع سنگ آریا
0913-1513574