مدیریت: افشار

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

تراورتن، گرانیت، مرمریت، گیوتین، کابینت

و پله

آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو) آزادی 99، قطعه چهارم
تلفن همراه: 0915-5859678 , 0917-7308834
مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو) آزادی 99، قطعه چهارم
0915-5859678 , 0917-7308834