مدیریت: رضا اسفندیاری

تولیدکننــده: اســتخراج و فــرآوری انواع

ســنگهای تراورتــن (ســفید عباسآباد)

آدرس ایمیل: ariandezh.stone@gmail.com ariandezh.stone@yahoo.com
تلفن: 086-43324646
نمابر 086-43324746
آدرس دفتر مرکزی: محلات، نیم ور، شــهرک صنعتی شهید بابایی، خیابان صدف سوم، سنگبری آرین دژ
آدرس معدن: محلات، معــدن عباس‌آباد، شرکت تعاونی سنگ سفید
محلات، نیم ور، شــهرک صنعتی شهید بابایی، خیابان صدف سوم، سنگبری آرین دژ
086-43324646