آرین سنگبری (محلات)

آرین سنگبری (محلات)

مدیریت: علیرضا حاجی برات

نمابر 0864-3236320-21
آدرس دفتر مرکزی: اســتان مرکزی، محلات، روبــروی معدن حاجی‌آباد، قطب صنعتی ارقده(محلات،) خیابان نسترن شرقی
تلفن همراه: 0918-1659204 , 0918-3699960
اســتان مرکزی، محلات، روبــروی معدن حاجی‌آباد، قطب صنعتی ارقده(محلات،) خیابان نسترن شرقی
0918-1659204 , 0918-3699960