آرین صنایع سنگ

آرین صنایع سنگ

مدیریت: افشاری

تولیدکننده، تراورتن شکلاتی و کرم حاجیآباد

نمابر 0253-3443261-2
آدرس دفتر مرکزی: قــم، کیلومتر12 جاده کاشان، 30 متری سوم سنگبریها
تلفن همراه: 0912-3533044 و 7473533-0912
قــم، کیلومتر12 جاده کاشان، 30 متری سوم سنگبریها
0912-3533044 و 7473533-0912