آرین مجتمع سنگ

آرین مجتمع سنگ

مدیریت: حاجی حیدری

تولیدکننده: ســنگهای تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33801500 , 031-33800550
نمابر 031-33801550
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
تلفن همراه: 0913-2006690
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
031-33801500 , 031-33800550