مدیریت: ضیایی

تولید و عرضه انواع سنگهای تراورتن آتشکوه، تراورتنهای سفید و رنگی درجه یک

نمابر 6059065 -0513
آدرس دفتر مرکزی: خراسان، مشهد، کیلومتر 6 شاندیز
تلفن همراه: 0915-1150374 , 0915-1826166
خراسان، مشهد، کیلومتر 6 شاندیز
0915-1150374 , 0915-1826166