مدیریت: غفوری

تولیدکننده: مرودشت شیراز، صیقل، چرمی

تلفن: 031-33802255
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-1179016
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33802255