مدیریت: پیامی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن و شبنم (مرمریت)

تلفن: 025-36551114
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید، کیلومتر 3، دست چپ
تلفن همراه: 3510472 -0912 و 1534259-0912
قم، جاده کوه سفید، کیلومتر 3، دست چپ
025-36551114