مدیریت: بهروز احمدی خواه

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

تلفن: 025-33440025
نمابر 025-33440023
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر 10 جاده کاشــان، 30 متری اول، روبروی استیل ریزان
تلفن همراه: 0912-1209349
قم، کیلومتر 10 جاده کاشــان، 30 متری اول، روبروی استیل ریزان
025-33440025