مدیریت: رضاعلی محمدی

تلفن: 0864-3236113-4
نمابر 0864-3236112
آدرس دفتر مرکزی: اســتان مرکــزی، محــلات، قطب صنعتی ارقده، نبش شــقایق شرقی، صنایع سنگ آسمان
تلفن همراه: 0912-1955266
اســتان مرکــزی، محــلات، قطب صنعتی ارقده، نبش شــقایق شرقی، صنایع سنگ آسمان
0864-3236113-4