استان خراسان جنوبی

 موقعيت: بيرجند، نهبندان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: احمد پروین

تلفن: 0915-1614207