آسیا صنایع گرانیت

آسیا صنایع گرانیت

مدیریت: حاج مصطفی نادیان

تولیدکننده: انواع گرانیت

تلفن: 031-33800188
نمابر 031-33800189
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 20
تلفن همراه: 0913-3672019 , 0913-1172017
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 20
031-33800188